Ověření listin a podpisů

vyřizuje odbor občanskosprávní

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Pro ověření je potřeba předložit:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky.
  • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince.

Úhrada za tyto úkony se řídí zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 

Legalizace: 

  • 50 Kč za jeden podpis.

Vidimace:

  • formát A5 nebo A4 – 30 Kč za každou započatou stránku
  • formát A3 – 60 Kč za každou započatou stránku (formát musí zůstat zachován, zmenšené kopie se neověřují)