Zábor veřejného prostranství

vyřizuje odbor investic a územního rozvoje

povolení k záboru potřebujete pro využití veřejného prostranství např.:

  • k pořádání kulturních či sportovních akcí, 
  • k umístění dočasných staveb, prodejních zařízení (např. restaurační předzahrádka), stavebních zařízení, reklamy, cirkusů, lunaparků a podobných atrakcí, 
  • k provádění výkopových prací či vyhrazení trvalého parkovacího místa. 

Jedná-li se o využití komunikace, povolení vydává Odbor dopravy městské části Praha 18.

Při podávání žádosti o povolení záboru veřejného prostranství je potřeba:

k povolení záboru zeleně a ostatních ploch

  • písemná žádost odevzdaná na podatelnu ÚMČ,
  • potvrzená kopie žádosti odevzdaná na odboru investic a územního rozvoje (vyřízení ve většině případů ihned), 
  • zaplacení místního poplatku (po té je možno požadovanou plochu okamžitě využívat).

k povolení záboru komunikace (vozovka, chodník) 

  • písemná žádost odevzdaná na podatelnu ÚMČ, žádost obsahuje pro fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, přesné určení místa a rozsah záboru, důvod a doba záboru, pro právnické osoby: název firmy, IČ, sídlo, výpis z obchodního rejstříku, telefon kontaktní a odpovědné osoby, přesné určení místa a rozsah záboru, důvod a doba záboru,
  • zaplacení správního poplatku (Odbor investic a územního rozvoje (OIÚR) vystaví předběžný souhlas se záborem a poučí žadatele o dalším postupu. Odbor dopravy městské části Praha 18 vystaví za správní poplatek (100,- až 500,- Kč) rozhodnutí a v kladném případě určí dopravní opatření (DIO), které ukládá žadateli povinnost a způsob označení překážky na komunikaci.).
  • zaplacení místního poplatku (Po předložení rozhodnutí odboru dopravy na OIÚR tento odbor, jako správce poplatku, stanoví místní poplatek ve výši 10,- Kč za m2 a den. Místní poplatek musí být zaplacen před využitím záboru. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit základní sumu až na trojnásobek.).

Právní úprava záboru veřejných prostranství je obsažena především v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, místní poplatek dle § 4 tohoto zákona hradí právnické a fyzické osoby nebo jimi zmocněná osoba.