Dávky a příspěvky

Úřad městské části Praha 18 – odbor sociální péče a zdravotnictví vykonává přenesenou působnost i pro městskou část Praha–Čakovice. To znamená, že konkrétně oddělení sociální práce se věnuje i seniorům z Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Jejich pracovníci vám nejen ochotně poskytnou informace o různých zařízeních sociální péče, domovech pro seniory, ale také o dávkách, které poskytuje úřad práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a poradí vám s vyplněním žádostí.

Telefonní kontakt: 284 028 153, 284 028 198
Adresa: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany

 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Žádost se podává na dobu neurčitou a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu.


POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Příspěvek na péči (prezentace - podrobné informace)
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek na živobytí
Poskytování příspěvku na živobytí se vztahuje k nedostatečné příjmové situaci, kdy po úhradě přiměřených nákladů na bydlení, nemá osoba dostatek prostředků k uspokojení svého živobytí, tedy nedosahuje životního minima.

Doplatek na bydlení
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Poskytování doplatku na bydlení se vztahuje k nedostatečné příjmové situaci, která neumožňuje osobě úhradu odůvodněných nákladů na bydlení.

Průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace. Typy průkazů jsou: TP, ZTP, ZTP/P

Příspěvek na mobilitu
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP, ZTP/P nebo ZTP/P.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného  nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení a nebo těžké zrakové postižení  charakteru dlouhodobě nepříznivého stavu.

 

Aktualizováno: 25.03.2024 – UMC_051 UMC