www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:ČTVRTEK 23.01.2020 SVÁTEK MÁ:ZDENĚK}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor rozvoje a údržby obce

Odbor rozvoje a údržby obce


Zajišťuje úklid a údržbu obce, spolupracuje při zajišťování akcí MČ (např. posvícení, volby apod.), spravuje a udržuje některá zařízení obce, připravuje podklady pro dopravní opatření a značení včetně jejich realizace, připravuje podklady pro investiční akce, podklady pro územně plánovací dokumentaci, podle dispozic zajišťuje projekty, eviduje a vybírá místní poplatky za zábor veřejného prostranství

Oddělení údržby

- Zajišťuje a vykonává veškeré práce související s údržbou obce: úklidové a čistící práce po celý rok, tj. včetně úklidu sněhu a údržba zeleně.
- Spravuje parky v MČ a zařízení v nich (jezírka, fontána – správa a údržba).
- Správa a údržba inženýrských sítí (kanalizace) ve správě městské části.
- Správa stanoviště kontejnerů (Na Bahnech), ve spolupráci s MHMP kontroluje a příp. zajišťuje úklid komunikací v okolí stanovišť separovaného odpadu.
- Spravuje svěřený automobilový park a další techniku a zajišťuje jeho údržbu a pravidelné revize.
- Zajišťuje dopravu pro potřeby Úřadu.
- Vykonává administrativní práce související s činností oddělení.
- Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ.
- Vykonává další práce uložené vedením Úřadu.


Oddělení investiční

- Připravuje podklady k posouzení  projektů, které jsou předkládány městské části s žádostí o stanovisko.
- Připravuje podklady pro investiční akce a projekty, jejichž investorem je městská část.
- Zajišťuje podklady a návrhy na zajištění projektové dokumentace na akce, jejichž investorem je MČ.
- Zajišťuje inženýrskou činnost u vybraných akcí, tj. získání potřebných stanovisek a rozhodnutí.
- Zajišťuje výkon technického dozoru investora u vybraných akcí  a zúčastňuje se kontrolních dní na probíhajících stavbách, jejichž investorem je městská část nebo hl. m. Praha (na území MČ Čakovice).
- Připravuje podklady a stanoviska k územně plánovací dokumentaci.
- Investiční oddělení zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
- Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ.
- Vykonává další práce uložené vedením Úřadu.


Oddělení správy místních poplatků, dětská hřiště, místní komunikace 

- Vede evidenci stavenišť a záborů.
- Eviduje a vybírá místní poplatky za zábor veřejného prostranství soukromých žadatelů. Zajišťuje zábory a výběr poplatků při akcích městské části.
- Zodpovídá za kontrolu úhrad u těchto poplatků.
- Zpracovává podklady pro jednání rady, které se týkají žádostí napojení na komunikace, uložení sítí do pozemků apod.
- Při akcích, které na území MČ provádí jiný investor (MHMP, soukromí investoři) se za MČ zúčastňuje předávání a přebírání staveniště a dokončených staveb a zúčastňuje se kontrolních dnů.
- Vede evidenci místních komunikací, kontroluje jejich technický stav a zajišťuje jejich případné opravy a údržbu.
- Vede evidenci dětských hřišť a zajišťuje pravidelnou revizi hracích prvků a jejich případné opravy.
- Připravuje podklady pro dopravní opatření a značení včetně jejich realizace a zajištění následné údržby.
- Kontroluje správu hřbitova, který je v majetku MČ a ve správě soukromé osoby a zajišťuje případné opravy a údržbu, která je nad rámec nájemní smlouvy.
- Vykonává administrativní práce související s činností oddělení a odboru.
- Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ.
- Vykonává další práce uložené vedením Úřadu


Některé životní situace - aneb Co pro vás (a vy pro něj a všechny občany) může udělat odbor rozvoje a údržby obce ÚMČ Praha - Čakovice?

 • Nesvítí před vaším domem lampa veřejného osvětlení?
  Volejte telefonní číslo 283 061 431 (kancelář ORUO) a nahlaste číslo stožáru, pokud ho můžete zjistit nebo ulici a nebližší číslo popisné
 • Objevili jste na komunikaci nebo v zeleni propad terénu, chodníku, vozovky, spadlý strom, zcizený poklop kanalizační šachty, ucpanou kanalizaci apod.? 
  Volejte na telefonní číslo 283 061 431 a pracovníci ORUO v nejbližším možném termínu prověří závažnost situace a zajistí nápravu.
 • Omlouváme se všem, kteří se snaží na ORUO získat informace o výpadku el. energie, plynu nebo dodávky vody. Městská část Praha - Čakovice je informována stejně jako občan. Proto v případě havárie nebo poruchy těchto médií se informujte přímo na havarijních dispečincích dodavatelů.
 • Máte oprávnění k drobnému prodeji a chcete využít tržní místo na nám. Jiřího Berana?
  Tržní místa v Praze jsoum stanovena tržním řádem, který vydalo jako vyhlášku hl. m. Praha a poplatky za užívání  jsou stanoveny další vyhláškou hl. m. č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  V případě žádosti o povolení prodeje nebo poskytování služeb  vám ORUO vystaví povolení záboru a vyhradí místo. Prodávat nebo poskytovat služby lze z vozidla nebo ze stánku, popř. stolku.
  Poplatek za zábor je 10,- Kč/m2/den v případě prodeje, 5,- Kč/m2/den při poskytování služeb. Poplatek musí být zaplacen do pokladny ÚMČ před započetím s užíváním záboru.
  Tyto poplatky platí jen pro tržní místo na nám. Jiřího Berana.
  Sortiment povoleného prodeje: květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, sadba, věnce, textilní a kožená galanterie.
  Poskytování služeb: čištění peří, opravy deštníků, broušení nožů a núžek.
  Rozsah plochy 200m2 lze užívat celoročně.
 • Každý občan má právo požádat o zábor pozemku, který je ve svěřené správě MČ pro potřebu dočasného uložení materiálu, zřízení zařízení staveniště pro opravu nemovitosti, umístění kontejneru apod. Při udělování souhlasu se přihlíží k možnostem žadatele (zda nemá pro uložení dostatek místa ne svém pozemku apod.).
  Za zábor se nepovažuje složení uhlí, písku a jiného materiálu, který bude ten samý den odklizen na pozemek vlastníka. Nesmí však bez souhlasu odboru dopravy (ÚMČ Praha 18) a příslušného dopravního značení tvořit překážku na komunikaci a tak omezovat provoz na komunikacích tam, kde to zákon o pozemních komunikacích zakazuje.
 • Vyhrazená parkovací místa
  povoluje rada MČ Praha - Čakovice jen držitelům průkazu ZTP.
 • Jak postupovat při podávání žádosti o povlení záboru veřejného prostranství?
  K povolení záboru zeleně a ostatních ploch není třeba souhlasné stanovisko odboru dopravy. Písemnou žádost podejte na podatelnu ÚMČ a s potvrzenou kopií dojděte na odbor rozvoje a údržby obce, kde bude žádost vyřízena ve většině případů ihned. Po zaplacení místního poplatku je možné požadovanou plochu okamžitě využívat.
  V případě záboru komunikace (vozovka, chodník) je nutná písemná žádost  na podatelně ÚMČ, ve které bude uvedeno:
  - fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, přesné určení místa a rozsah záboru, důvod a doba záboru
  - právnické osoby: název firmy, IČ, sídlo, výpis z obchodního rejstříku, telefon kontaktní a odpovědné osoby, přesné určení místa a rozsah záboru, důvod a doba záboru
  ORUO vystaví předběžný souhlas se záborem a poučí žadatele o dalším postupu. Příslušný odbor dopravy vystaví za správní poplatek (100,- až 500,- Kč) příslušné rozhodnutí a v kladném případě určí dopravní opatření (DIO), které ukládá žadateli povinnost a způsob označení překážky na komunikaci.
  Po předložení rozhodnutí na ORUO ÚMČ praha - Čakovice tento odbor, jako správce poplatku stanoví místní poplatek ve výši 10,- Kč/m2/den.
  Místní poplatek musí být zaplacen před využitím záboru.
  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit základní sumu až na trojnásobek.
 • Havarijní opravy na komunikaci nebo v zeleni
  provozovatel inženýrské sítě, která má poruchu, může začít s okamžitou opravou (výkopem), který musí do 3 dnů nahlásit na ORUO ÚMČ. Pokud stačí provést opravu do 3 dnů, neplatí žádný místní poplatek. Po 3 dnech platí za výkop 10,- Kč/m2/den a za zařízení staveniště 3,- Kč/m2/den. povrch komunikace (zeleně) musí být uveden do původního stavu.
 • Uložení nových sítí - domovních přípojek
  Žadatel předloží kompletní projektovou dokumentaci spolu s žádostí  o povolení vstupu a uložení sítí na pozemek, svěřený MČ Praha - Čakovice. Rada městské části o žádosti rozhodne. Po udělení souhlasu se vstupem a uložením na dané pozemky, požádá žadatel ORUO o zábor komunikace nebo zeleně. Po udělení předběžného souhlasu požádá žadatel odbor dopravy o vydání rozhodnutí a dopravního opatření (viz jak uvedeno výše). Místní poplatek, který bude následně stanoven správcem poplatku (výkop a zařízení staveniště 10,- Kč/m2/den) bude zaplacen do pokladny ÚMČ Praha - Čakovice.
  Povrchy dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu nebo do stavu, určeného v rozhodnutí rady městské části.