www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 20.05.2019 SVÁTEK MÁ:ZBYŠEK}
ÚŘAD / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.
ÚPLNÝ A OFICIÁLNÍ NÁZEV
Městská část Praha - Čakovice
úřad městské části Praha - Čakovice


2.
DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU VČETNĚ PODMÍNEK A PRINCIPŮ, ZA KTERÝCH PROVOZUJE SVOU ČINNOST

Městská část Praha - Čakovice vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy


3.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Stáhnout organizační strukturu


4.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  1. Adresa
    Městská část Praha - Čakovice
    Úřad městské části
    nám. 25. března 121
    196 00 Praha 9 - Čakovice

  2. Budovy úřadu
   
* Hlavní budova (budova staré radnice) - nám. 25. března 121/1
    * Jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí) - nám. 25. března 121/1
    * Severní budova (nová administrativní budova při Cukrovarské ulici) - Cukrovarská 52/24
    * Severní budova (objekt sousedící s novou administrativní budovou) - Cukrovarská 52/24

  3. Provozní doba úřadu pro veřejnost 

  4. Telefonní čísla
     
Podatelna - 
283 061 419
      Podrobný telefonní seznam

  5. Číslo faxu
     
F
ax - 283 933 497

  7. Adresa elektronické podatelny  
      
mestska.cast@cakovice.cz

  6. Internetové stránky 
     
www.cakovice.cz

  7. ID datové schránky
     
3pybpw9

5.
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VŠECHNY V ÚVAHU PŘICHÁZEJÍCÍ PLATBY OD VEŘEJNOSTI
Základní účet: 2000922389/0800
Příjmový účet - hlavní činnost: 19 - 2000922389
Příjmový účet - vedlejší hospodářská činnost : 9021 - 2000922389.

6.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČ)
00231291

7.
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
CZ00231291

8.
ŽÁDOSTI O INFORMACE - Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb
Poskytnuté informace - rok 2019
Poskytnuté informace - rok 2018
Archiv

9.
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
Archiv


10.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh či podnět či jiné dožádání lze buď osobně prostřednictvím podatelny nebo sekretariátu, nebo písemně poštou nebo elektronicky. 

  A: Písemně
    * poštou: 
   -
Úřad městské části - nám. 25. března 121,  196 00  Praha - Čakovice;
   - podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha-Čakovice
    * elektronicky
    - prostřednictvím e-mailu: mestska.cast@cakovice.cz
    - prostřednictvím datové schránky: ID - 3pybpw9

  B:  Osobně
   *
podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha - Čakovice
   * sekretariát starosty a tajemnice - nám. 25. března 121, Praha-Čakovice

Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dohodě s vedoucím odboru, jehož odbor podání vyřizoval. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.

11.
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB, KDE LZE PODAT OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ
Opravný prostředek lze podat pouze písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí ÚMČ. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12.
FORMULÁŘE
Formuláře ÚMČ obdržíte na věcně příslušném odboru nebo zde.
Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky
Formuláře ke stažení - Portál veřejné správy


13.

PŘEDPISY
    13.1. Nejdůležitější používané předpisy 
    - §  Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.,
    - §  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
    - §  obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
    - §  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
    - §  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    - §  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
    - §  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
    - §  zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
    - §  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
    - §  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
    - §  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    - §  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
    - §  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
    - §  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
    - §  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
    - §  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
    vzdělávání (školský zákon)
    - §  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
    - §  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
    - §  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
    - §  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
    - §  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
    - § zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
    - § zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
    - § zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
    - § zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
    - § zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
    - § zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
    - § zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
    - § zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
    - § zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    - § zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů99/2004 Sb. zákon o rybářství


    13.2. Vydané právní předpisy
   
MČ Praha - Čakovice nevydává žádné právní předpisy. Vydávání právních předpisů je pro Prahu vyhrazeno pouze zastupitelstvu hlavního města Prahy, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (§ 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze v platném znění).

 

14.
POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
* na Portálu veřejné správy ČR
* na stránkách ministerstva vnitra
* na stránkách ministerstva zemědělství
* na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
* na stránkách finanční správy
* viz. jednotlivé odbory, podrobnosti zde.

15.
ÚDAJE O SCHVÁLENÉM I UPRAVENÉM ROZPOČTU A VÝKAZY ZA UPLYNULÝ ROK

Archiv
Schválený závěrečný účet 2018.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 201916.
SEZNAM VŠECH ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JAKKOLIV PRAVIDELNĚ VÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

Mateřská škola Čakovice I
Mateřská škola Čakovice II
Mateřská škola Čakovice III
Základní škola Dr. E. Beneše
Místní knihovna Čakovice
Místní knihovna Třeboradice


17.
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Stáhnout sazebník úhrad za poskytování informací


 

 


 

20.05.2019 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 5499 x