www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:PÁTEK 18.09.2020 SVÁTEK MÁ:KRYŠTOF}
OBČAN / Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy


Ztráty a nálezy.pdf


Problematika ztrát a nálezů je řešena zákonem č. 89/2012 Sb..

Místem, kde je možno odevzdávat nálezy, je podatelna Úřadu městské části Praha – Čakovice.

KONTAKTNÍ   ÚDAJE
ADRESA: Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha 9 – Čakovice
KONTAKT  PODATELNA  ÚMČ: +420 283 061 419, +420 283 061 433
E-MAIL: zezulkova@cakovice.czkosteckova@cakovice.cz

NALEZENÉ  VĚCI
Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 dnů od nálezu, nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení, který s ním naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.

Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Ostatní nalezené předměty jako jsou např. klíče, brýle, peněženky, batohy apod., u kterých je majitel neznámý a nelze ho zjistit, jsou uloženy na podatelně Úřadu městské části Praha – Čakovice.

Úřadu městské části Praha - Čakovice zasílá nálezy (doklady, peněženky apod.) Globus ČR - Praha 9, Policie ČR apod..

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, věc se mu vydá.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci. Daná věc bude poté zlikvidována.


VYZVEDNUTÍ VĚCÍ

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím stanovené lhůty 3 let, bude vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl popis ztraceného předmětu, přibližnou dobu a místo ztráty věci, popř. aby prokázal, že mu věc náleží. Na základě tohoto mu bude věc vydána.

 

03.04.2019 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 4040 x