www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 29.10.2020 SVÁTEK MÁ:SILVIE}
AKTUALITY / Obecné informace

Výzva z katastru nemovitostí vlastníkům nemovitostí


Postup po návštěvě archivu stavebního úřadu:

Dohledá-li vlastník příslušné dokumenty požadované katastrem nemovitostí, věc je vyřízena – tyto odevzdejte na katastrální úřad.

V případě, že vlastník ani u sebe ani v archivu stavebního úřadu, nenašel požadované doklady katastrálním úřadem, pak si musí vlastník zodpovědět dvě základní otázky:

1.    Je stavba legální?

2.    Jedná se o stavbu, která byla provedena bez příslušného povolení vyžadovaného v době jejího vzniku platnou legislativou?

Jestliže si na první otázku vlastník odpoví kladně, pak pro jednání se stavebním úřadem (zásadně formou písemné žádosti) musí vlastník předložit relevantní důkaz, kterým nezpochybnitelně doloží tvrzení, že stavba je legální (vlastní prohlášení v tomto případě v žádném případě nepostačí).

Jestliže si na první otázku vlastník neodpoví kladně, pak přichází v úvahu odstranění stavby (dobrovolné), nebo na základě úplné žádosti o dodatečné povolení stavby (s náležitostmi dle § 129 stavebního zákona) bude stavebním úřadem zahájeno řízení o odstranění stavby, ke kterému je ovšem opět nutné podat důkaz, že se jedná o nepovolenou stavbu (v tomto případě např. prohlášením vlastníka, že v uvedeném roce postavil stavbu bez příslušného povolení, a proto žádá o její dodatečné povolení).

 

 

Upozornění na související ustanovení zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákona), v platném znění, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:

Stavební zákon:

§ 154 Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen

a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,

c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,

c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

 

§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu35).

 (6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.

 ____________________

35) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v položce 19 stanoví:

Místní šetření nebo ohledání na místě

a)   za   každou   započatou   hodinu   v   pracovní   době   správního   úřadu    Kč    500

b)   za   každou   započatou   hodinu   mimo   pracovní   dobu   v   pracovních   dnech    Kč    1  000

c)   za   každou   započatou   hodinu   ve   dnech   pracovního   klidu    Kč    2  000

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

1.    Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2.    Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.    Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4.    Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

5.    Poznámky

1.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4.    Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5.    Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

20.12.2018 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 1136 x